GALITA

 

GALITA

קו האופנה גליתה פאשן בע"מ ח.פ 514227594

הגרלה במסגרת מבצע BLACK FRIDAY

 

תקנון ההגרלה

 

בתקנון מבצע זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצדם, כמפורט להלן:

 

עורך ההגרלה:  קו האופנה גליתה פאשן בע"מ, ח.פ 514227594, הלהב 4 חולון

 

מפקח על ההגרלה:    משרד עו"ד אלטיט אלעד

 

כתובת:   הלהב 4, א.ת חולון

 

טלפון:  03-5101424

 

ההגרלה: ההגרלה בין הלקוחות אשר במסגרתה ירכשו בסניפי הרשת ובאתר סחר של החברה בסכום מעל 500 ₪. לאחר ביצוע הרכישה כמפורט בתקנון זה יכנסו להגרלה ויוכלו לזכות  בבגדים לשנה ששווי הזכייה עד 12,000 ₪.

את ההגרלה עורכת קו האופנה גליתה פאשן בע"מ בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי סעיף 231 (א) (1) לחוק הוענשין, התשל"ז-1977.

 

תקופת המבצע:  תקופת המבצע תחל ביום 21.11.19 ויסתיים ביום 30.11.19. קו האופנה גליתה פאשן בע"מ רשאית לשנות את תקופת המבצע והודעה על כך תפורסם. 

 

פרטי ההגרלה:   ההגרלה תפורסם במדיה הדיגיטלית,בסניפי הרשת, באתר הסחר ובאמצעים נוספים

           

מי נכנס להגרלה:  כל אדם הרוכש בסניפי רשת גליתה ובאתר הסחר בקניה מעל 500  ₪

 

תהליך הכניסה להגרלה: על הרוכשים בסניפי הרשת ובאתר הסחר לרכוש מעל500 ₪

ברכישה מעל 1000 ש"ח הלקוחה מגדילה את סיכוייה לזכייה וצובורת 2 כרטיסי בגרלה וכן הלאה בכפולות של 500 ש"ח
מספר כרטיס ההגרלה של הלקוחה הינו מספר החשבונית.

 

ביצוע ההגרלה:   ההגרלה תתקיים בתאריך 1.1.2020 בשעה 11:00 ע"י שליפת השובר מתוך הרוכשים שנכנסו להגרלה

 

משתתף: אדם בעל כשירות משפטית מעל גיל 18

 

תאריך ההגרלה:   1.1.2020 בשעה 11:00

 

איך יוכרז הזוכה:  ההגרלה תיערך בשידור חי בפייסבוק של החברה, בהודעה פרטית לנייד ובעוד אמצעים שונים

 

כמה אנשים יכולים לזכות:  1

 

כמה פעמים תעשה ההגרלה:  1

הפרס:     בגדים לשנה מתנה, שווי הפרס 12,000 ₪ בשנה

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ונשים כאחד.

בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות המשתתפים בלבד.

ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו. בכל מקרה של סתירה מפורשת בין הוראות ההיתר הכללי לבין הוראות התקנון, תגברנה הוראות ההיתר הכללי. מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה, יפורשו בהתאם להיתר הכללי.

המבצע וההגרלה יערכו בפיקוח המפקח. המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי. 

תקנון המבצע יפורסם באתר החברה, במדיה החברתית ובאמצעים שונים.

המבצע יחל בתאריך 21.11.19 ויסתיים בתאריך 30.11.19

החל מיום 21.11.19 מפתיחת חנויות הרשת ובאתר יוכלו לרכוש מעל 500 ₪ ולהיכנס להגרלה.

הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או ליורשים או חליפים של הזוכה, אלא אם ניתנה הסכמת עורך ההגרלה מראש ובכתב. כמו כן הפרסים אינם ניתנים להמרה ע"י הזוכים, בכסף או בשווה כסף.

 

עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או החברה קו האופנה גליתה פאשן בע"מ אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותו התקינה של אתר הסחר, הפייסבוק, מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים על כל מרכיביה, ולא ישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר ספק, לאף משתתף ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 

 

משתתף חוקי בהגרלה הינו משתתף אשר רכש מעל 500 ₪ בסניפי הרשת של החברה ובאתר הסחר.

 

למען הסר ספק, משתתף אשר ישאיר נתונים חלקיים או שפרטיו לא יקלטו במלואם, השתתפותו תפסל.

 

שיטת ההגרלה:העלאה בגורל

 

לאחר הגרלת שם הזוכה בשידור חי בפייסבוק, עורך ההגרלה ו/או מי מטעמה יצור קשר עם הזוכים על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו לעורך ההגרלה במועד הרכישה לכניסה להגרלה.

 

אם נפסלה זכאותו של משתתף למימוש הזכייה, לדוגמא אם נתברר כי הזוכה אינו עומד בתנאי תקנון זה, ו/או זכייתו נפסלה, יהיה עורך ההגרלה רשאי לבטל את ההגרלה הספציפית ו/או לקיימה מחדש.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, תוצאות ההגרלה הינן תוצאות סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

אם יתברר כי המועמד לזכייה בהגרלה מסר פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או יחולו נסיבות אחרות בהן תתחייב פסילת השתתפותו של המועמד לזכייה בהגרלה, ו/או הפר את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או במידה שהמועמד לזכייה שזכה לא פנה לקבלת הפרס במועדים הקבועים בתקנון זה ו/או ויתר על זכייתו בפרס, תיפסל זכייתו.

 

זוכה יהיה רשאי לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בהודעה פרטית בפייסבוק, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם.

 

עורך ההגרלה רשאי להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי ההגרלה ו/או פרסי ההגרלה ו/או צורת חלוקת הפרסים.

 

רישומי עורך ההגרלה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור במימוש הזכייה.

עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח על ההגרלה לגבי כל מקרה ומקרה, כמפורט להלן:

 

(א) חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

 

(ב) סירוב הזוכה למסירת פרטיו.

 

(ג) כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

 

בהשתתפותו בהגרלה, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את תקנון ההגרלה והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא בפועל את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון ו/או תנאי המבצע ו/או ההגרלה, יובאו להכרעתו של המפקח על ההגרלה, וקביעתו בנושא זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב הן את המשתתפים ו/או המשתתפים הפוטנציאליים, והן את עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו וכל גורם הקשור במבצע ובהגרלה או מי מטעמו.

 

עורך ההגרלה שומר על זכותו הבלעדית לעדכן את התקנון מעת לעת.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בהגרלה המשתתף במבצע מסכים כי כל תקלה, שיבוש, מניעה, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, השבתה , מניעה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלה טכנית, טעות סופר, טעות דפוס, תקלה בתום לב וכיו”ב אשר אינם תלויים בעורך ההגרלה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר לעיל ו/או מאורע דומה, עורך ההגרלה יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל ההגרלה, ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סוג הפרס המפורסם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שימצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי.

כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על עורך ההגרלה. יודגש, עורך ההגרלה לא ישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס.

אם תידרש לכך על פי דין, יעביר עורך ההגרלה כל פרט לרבות את פרטי המשתתף ו/או הזוכה לכל רשות מוסמכת לרבות לשלטונות המס ו/או לבית המשפט.

מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי.

סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהמבצע ו/או מההגרלה תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך.

 

 

 

  טוען...